Π Λ Α Μ Α Ρ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
           
ΠΟΝΤΟΥ 38 - 40, 115 27 ΑΘΗΝΑ
       ΤΗΛ: 210.7713000 - FAX: 210.7796951
    Α.Φ.Μ: 999632300 - Δ.Ο.Υ: Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
                       Γ.Ε.ΜΗ: 004921101000
           www.plamar.gr - plamar@otenet.gr                                         


Copyright (c) ΠΛΑΜΑΡ Α.Ε.Ε.Α